Blog

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Тус тусдаа гаргасан өргөдөл Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй,

Дэлгэрэнгүй

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД: Тус тусдаа гаргасан өргөдөл, Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх, Гэрлэлтийн гэрчилгээ, Гэрлэлтээ захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй, дундаас

Дэлгэрэнгүй

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай тус тусдаа гаргасан өргөдөл Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/дох,сэтгэц, сүрьеэ / Гэрлэхийг хүсэгчдийг гэрчийн хамт

Дэлгэрэнгүй

Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

ШИНЭЭР ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙГ ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ Өргөдөл./Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн/ Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа /СТ-4 маягт/ Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Гэрлэлтийн

Дэлгэрэнгүй

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Газар өмчлүүлэх эрх олгосон шийдвэр /хуулбар/ Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/ Газрын

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд Лавлагаа авагчийн иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар /хэрвээ тухайн эд хөрөнгийн өмчлөгч биш

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийхэд

Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдсөнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Шүүх, арбитрын шийдвэр /эх хувь/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Барьцаат, зээлийн гэрээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 29140003723 дансанд барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс 0.05%-иар

Дэлгэрэнгүй

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ /нотариатчоос олгох/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк

Дэлгэрэнгүй

Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Бэлэглэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх, гэрээнд болзол тавьсан бол эрхээ шилжүүлж буй этгээдийн зөвшөөрөл/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн

Дэлгэрэнгүй