Иргэний улсын бүртгэл

ИРГЭНИЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВЛАГАА АВАХАД

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах

Дэлгэрэнгүй

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР БОЛОН ДАХИН АВАХ

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХ Монгол Улсын иргэн үндэсний энгийн гадаад паспорт авахдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж өөрийн биеэр бүртгүүлнэ. Иргэний үнэмлэх 3.5х4.5 хэмжээтэй

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА БОЛОН ДАХИАН АВАХАД

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА АВАХАД Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ. Төрсний гэрчилгээ

Дэлгэрэнгүй

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ БҮРТГЭХЭД

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ БҮРТГЭХЭД Иргэний үнэмлэх  /16-аас доош насны хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ/ Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг Үйлчилгээний хураамж – 2500 төгрөг

Дэлгэрэнгүй

НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа /АМ-7 маягт/ Тухайн иргэнийг нас барсан тухай зарласан шүүхийн шийдвэр буюу  түүний хуулбар Нас барсан шалтгааны

Дэлгэрэнгүй

ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргад өөрийн биеэр хандана. Улсын бүртгэгч эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг хүлээн

Дэлгэрэнгүй

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Өргөдөл Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ,

Дэлгэрэнгүй

ЭЦЭГ /ЭХ/ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ЭЦЭГ /ЭХ/ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Эцэг, эхийн өргөдөл Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх Гэрлэлтийн гэрчилгээ Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх Эцэг /эх/ болохыг тогтоосон шүүхийн шийдвэр

Дэлгэрэнгүй

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Тус тусдаа гаргасан өргөдөл Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй,

Дэлгэрэнгүй

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД: Тус тусдаа гаргасан өргөдөл, Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх, Гэрлэлтийн гэрчилгээ, Гэрлэлтээ захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй, дундаас

Дэлгэрэнгүй