ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/ Арилжих гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/ Гэрээнд оролцогч

Дэлгэрэнгүй

Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Нэг. Хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг: Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг

Дэлгэрэнгүй

Захиалгаар бариулсан сууц болон авто зогсоолын өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Захиалгаар бариулсан сууц болон авто зогсоолын өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар Орон сууц /автозогсоол/-ыг

Дэлгэрэнгүй

Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Өмчлөгчөөр тогтоосон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрь /эх хувь/ Орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Өмчлөгч,

Дэлгэрэнгүй

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Газар өмчлөх /эзэмших эрхийн гэрчилгээ гэрээний хамт/ эрхийн гэрчилгээний хуулбар Газрын төлөв

Дэлгэрэнгүй

Сервитутын болон Узуфруктын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Сервитутын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Сервитутыг бүртгүүлэх тухай мэдүүлгийг өмчлөгч, эсхүл сервитут бүхий этгээдийн хэн нэг нь гаргах бөгөөд мэдүүлэгт сервитутын гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.

Дэлгэрэнгүй