Эд хөрөнгийн бүртгэл

Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Өмчлөгчөөр тогтоосон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрь /эх хувь/ Орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Өмчлөгч,

Дэлгэрэнгүй

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Газар өмчлөх /эзэмших эрхийн гэрчилгээ гэрээний хамт/ эрхийн гэрчилгээний хуулбар Газрын төлөв

Дэлгэрэнгүй

Сервитутын болон Узуфруктын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Сервитутын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Сервитутыг бүртгүүлэх тухай мэдүүлгийг өмчлөгч, эсхүл сервитут бүхий этгээдийн хэн нэг нь гаргах бөгөөд мэдүүлэгт сервитутын гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.

Дэлгэрэнгүй