Эд хөрөнгийн бүртгэл

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Газар өмчлүүлэх эрх олгосон шийдвэр /хуулбар/ Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/ Газрын

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд Лавлагаа авагчийн иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар /хэрвээ тухайн эд хөрөнгийн өмчлөгч биш

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийхэд

Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдсөнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Шүүх, арбитрын шийдвэр /эх хувь/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Барьцаат, зээлийн гэрээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 29140003723 дансанд барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс 0.05%-иар

Дэлгэрэнгүй

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ /нотариатчоос олгох/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк

Дэлгэрэнгүй

Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Бэлэглэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх, гэрээнд болзол тавьсан бол эрхээ шилжүүлж буй этгээдийн зөвшөөрөл/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн

Дэлгэрэнгүй

Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Худалдах-худалдан авах гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдан

Дэлгэрэнгүй

Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/ Арилжих гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/ Гэрээнд оролцогч

Дэлгэрэнгүй

Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Нэг. Хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг: Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг

Дэлгэрэнгүй

Захиалгаар бариулсан сууц болон авто зогсоолын өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Захиалгаар бариулсан сууц болон авто зогсоолын өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар Орон сууц /автозогсоол/-ыг

Дэлгэрэнгүй