Blog

Онцгой тохиодлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

READ MORE

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ

READ MORE

Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт

READ MORE

Нийгмийн даатгалд хамрагдах ААНБайгууллага

Нийгмийн даатгалд хамрагдах ААНБайгууллага Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Монгол  Улсын бүртгэлд бүртгүүлэн гэрчилгээ авснаас хойш иргэнтэй хөдөлмөрийн болон хөлсөөр ажиллах, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажлын байраар ханган цалин хөлс олгосон тохиолдолд нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулах үүрэгтэй. Ажил олгогч нь Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувиас шалтгаалан сар бүрийн  цалингийн сангаас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 12,5%, 13,5%, […]

READ MORE

Сайн дурын даатгал

READ MORE

Тэтгэмжийн даатгал

READ MORE

Тэтгэврийн даатгал

READ MORE

Үйлдвэрлэлиин осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал

READ MORE

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай дэлгэрэнгүй

READ MORE

Нийгмийн даатгалын эрхэм зорилго

READ MORE