Үйлдвэрлэлиин осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал