Цементэн хучилттай авто замын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг зохион байгуулав

Өнөөдөр сумын Засаг дарга сумын төвд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж цементэн хучилттай авто замын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг зохион байгуулах тухай захирамж гаргаж байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч нарт танилцуулж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллахыг үүрэг болгов. Энэхүү захирамжийн дагуу байгууллагуудын албан хаагчид өөр өөрсдийн хариуцсан хэсгийн мөстсөн цасыг цэвэрлэж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэн ажиллав.

You May Also Like