ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРЫН 2022 ОНЫ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ.

Сумын Засаг дарга А. Асет Баян-Өлгий аймагт 6 дах өдөртөө дараах ажлуудыг хийж ажиллаж байна.
Үүнд:
1. Баян-Өлгий аймгийн Цагдаагийн газрын даргатай 2022 оны хамтын ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурж, 6 дахь жилдээ байгуулсан.
2. Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд тусгагдсан заалтыг хэрэгжүүлж хэсгийн төлөөлөгч болон цагдаад автомашиныг хүлээлгэж өгсөн.
3. Сумын хэмжээнд гарах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хуульд заасны дагуу хэсгийн төлөөлөгч болон цагдаагийн нийгмийн баталгааг ханган ажиллаж байна.

You May Also Like