ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАВ.

Өнөөдөр буюу 2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр сумын Засаг дарга байгуулгын дарга, захирал, эрхлэгч нарт 2023 оны хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгуулав.
Энэхүү шинэчлэсэн хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахаас өмнө 2022 онд байгуулсан гэрээг дүгнэж гэрээнд заасан зарим заалтуудыг зөрчсөн байдлыг харгалзан үзэж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу байгуулгын дарга, захирал, эрхлэгч нарт 1-ээс 2 сарын үндсэн цалинг 20%-иар бууруулах сахилгын шийтгэлийг ногдуулж, цаашид 2023 оны байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд заасан эрх, үүргээ хэрэгжүүлэн алдаа, дутагдал гаргалгүй, үйл ажиллагааг сайжруулан ажиллахыг үүрэг болгов.
Статистик, зарыг үзэх
Нийтлэлийг дэмжих
Бүх хариу үйлдэл:

8

You May Also Like