Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

  • Өмчлөгчөөр тогтоосон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрь /эх хувь/
  • Орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
  • Өмчлөгч, хамтран өмчлөгч нарын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 29140003722 дансанд энгийн -5000 төгрөг, яаралтай-10000 төгрөг тушаах/
  • Мэдүүлэг гаргах.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт бүртгэнэ.

You May Also Like