ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛСАН ЗАХИРАМЖИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ