ИРГЭНИЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВЛАГАА АВАХАД

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад

Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол

Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол

Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн лавлагаа авах бол

Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол

1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа

Төрөл садны лавлагаа

Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах бол

Регистрийн дугаартай холбогдолтой лавлагааг олгоход

Цахим үнэмлэхний лавлагаа авахад

Оршин суугаа хаягийн болон гадаад паспортын лавлагаа авахад

Иргэний баримттай холбоотой бүх төрлийн лавлагааг E-Mongolia цахим хуудсаар өөрийн нэр дээрх бүртгэлтэй утасны дугаараар нэвтрэн орж онлайнаар үнэгүй авах боломжтой.

You May Also Like