Е.ГҮЛЖАНАРД ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ