ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД:

  • Тус тусдаа гаргасан өргөдөл,
  • Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх,
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээ,
  • Гэрлэлтээ захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй, дундаас төрсөн болон үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй тухай өргөдөлдөө дурьдсан байна.
  • 18 насанд хүрсэн хүүхэдгүй тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
  • Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулж байгаа иргэн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
  • Гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулсан иргэн шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.
  • Гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөг /Төрийн банкны 29140037305 дансанд тушаана/

/ Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй/

You May Also Like