Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

  • Газар өмчлөх /эзэмших эрхийн гэрчилгээ гэрээний хамт/ эрхийн гэрчилгээний хуулбар
  • Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/
  • Газрын кадастрын зураг/үл хөдлөх эд хөрөнгийн тусгагдсан байх/
  • Эд хөрөнгийг бүтэн харуулсан фото зураг
  • Эд хөрөнгийн зураг төсөл /план зураг/
  • Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй хүүхдэд төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 291400037221 дансанд эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01%-иар тооцно./
  • Мэдүүлэг гаргах.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт бүртгэнэ. 

You May Also Like