Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

  • Газар өмчлүүлэх эрх олгосон шийдвэр /хуулбар/
  • Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/
  • Газрын кадастрын зураг/эх хувь/
  • Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Үйлчилгээний хураамж- үнэ төлбөргүй
  • Мэдүүлэг гаргах.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт бүртгэнэ. 

You May Also Like