fgdhjgfgfkgfkgfhgfhkgfkhgfhgfkhgfg jhgjhg jhgj jhgjh gkjhgljhgljhg kjh lkjh kjhkjh kjhkj kj

Үзэсгэлэнт газар
Аймгийн төв
Сумын төв
Алтай сум

Алтай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС